Radni sastanak u sklopu projekta Umrežavanje čimbenika prevencije u gradu Ploče

U sklopu projekta „Umrežavanje čimbenika prevencije ovisnosti u gradu Ploče“ dana 17. listopada 2013. g. u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u gradu Ploče održani su radni sastanci predstavnika Zavoda s predstavnicima lokalne samouprave, policije, socijalne skrbi, roditelja, zdravstva i predstavnikom udruge „Papa Ivan XXIII“.

 

Cilj ovih sastanaka bio je izrada plana aktivnosti za probleme u prevenciji ovisnosti i njihove determinirajuće čimbenike utvrđene na konsenzus konferenciji u lipnju 2013. Jedna radna skupina radila je plan aktivnosti za intervencije koje su se odnosile na smanjenje dostupnosti alkohola i droga. Druga radna skupina radila je na planu aktivnosti koje su odnosile na rješavanje problema kasnog otkrivanja mladih s rizičnim ponašanjima i zakašnjele intervencije.

 

Na sljedećem radnom sastanku s dionicima grada Ploče radit će se plan aktivnosti za utvrđene probleme u primarnoj prevenciji ovisnosti, nakon čega će se izraditi konačni operativni plan navedenog projekta.