Odjel za vode

Čime se bavi Odjel za vode?

U sklopu Službe za zdravstvenu ekologiju temeljna zadaća Odjela za vode je zaštita zdravlja ljudi od bolesti koje se prenose vodom. Surađujemo s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, nadležnim inspekcijama te informiramo i educiramo javnost s ciljem promicanja i zaštite zdravlja.

Odjel za vode nastoji uzorkovanja i ispitivanja iz svog područja obaviti kvalitetno sukladno važećim zakonima i propisima kao i standardiziranim metodama. Nastojimo osigurati povjerenje u rezultate naših ispitivanja, te neprekidno poboljšavamo kvalitetu i učinkovitost naših usluga i to planiranjem i provođenjem stalnih stručnih izobrazbi naših djelatnika, umjeravanjem, validiranjem i redovitim održavanjem opreme. Aktivno sudjelujemo u međunarodnim međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima te uvodimo nove suvremene tehnike i međunarodno priznate metode.

U sklopu svog rada Odjel za vode bavi se poslovima ispitivanja:

 1. Vode za piće iz javnog vodovoda

 2. Vode za piće iz ostalih javnih vodoopskrbnih objekata (autocisterne za prijevoz vode za piće, voda za piće u javnim objektima koji nemaju vodu iz javnog vodovoda)

 3. Voda za piće u originalnom pakiranju (prirodne izvorske, mineralne i stolne vode)

 4. Vode za piće iz privatnih vodoopskrbnih objekata: kišnica iz gustjerni, bunara (pučeva) i sl.

 5. Vode na izvorima koji se koriste za potrebe javne vodoopskrbe i bilo kojih voda koje se potencijalno mogu koristiti za vodu za piće

 6. Vode za potrebe hemodijalize

 7. Bazena za kupanje

 8. Legionella spp. u vodi

 9. Ostalih voda:

  • Vode za poljoprivredu

  • Vode za potrebe u arheologiji

  • Vode za potrebe u građevinarstvu

  • Vode za kućne akvarije

  • Vode za uzgoj ribe u ribnjacima

  • Vode za potrebe praonica rublja i sl.

U sklopu spomenutih ispitivanja Odjel za vode provodi senzorska, mikrobiološka i fizikalno-kemijska ispitivanja.

Odjel za vode sudjeluje u provedbi:

 • Monitoringa vode za piće iz razvodne mreže (javna vodoopskrba)

 • Monitoringa izvorišta vode namijenjenih javnoj vodoopskrbi prema Programu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

 • Praćenja stanja vodoopskrbe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

 • Redovnih mjera praćenja stanja zdravstvene ispravnosti vode za piće ali i za vrijeme izvanrednih stanja, iznenadnog onečišćenja i higijensko-epidemioloških indikacija

 

Što je voda za piće?

Voda za piće jest sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hranu ili druge kućanske namjene, neovisno o njenom porijeklu te neovisno o tome da li se isporučuje razvodnim mrežama, cisternama ili bocama ili spremnicima kao i sva voda koju subjekti u poslovanju s hranom upotrebaljavanju za proizvodnju, preradu, konzerviranje ili prodaju proizvoda ili tvari namijenjenih za konzumaciju ljudi

Voda u originalnom pakiranju je prirodna mineralna, prirodna izvorska voda i stolna voda.

Što znači „zdravstveno ispravna voda za piće“?

Prema Zakonu o hrani (NN 46/07) svaka fizička ili pravna osoba koja posluje sa namirnicama (subjekt u poslovanju s hranom), smije na tržište stavljati samo zdravstveno ispravnu hranu. Pojam zdravstveno ispravne hrane podrazumijeva njenu neškodljivost za zdravlje i prikladnost za konzumaciju. Kako je i voda za piće hrana, odredbe Zakona o hrani se također primjenjuju. Temeljem Zakona o hrani Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je donijelo Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08).

Zdravstveno ispravnom vodom za piće smatra se voda koja:

a)    ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi

b)    ne sadrže tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi

c)    ne prelazi vrijednosti propisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Tko je odgovoran za zdravstvenu ispravnost vode za piće?

Prema važećim zakonskim propisima glavnu odgovornost za zdravstvenu ispravnost vode za piće ima pravna osoba koja obavlja dijelatnost javne vodoopskrbe.

Zaštita i održavanje vodoopskrbnih objekata obveza je pravne osobe koja obavlja dijelatnost javne vodoopskrbe, osim:

a)    unutarnje mreže

b)    vlastitih objekata pravne i fizičke osobe koja obavlja dijelatnost poslovanja s hranom

c)    javnih objekata kao što su škole, bolnice, ustanove predškolskog odgoja, autobusni kolodvori...

Zaštita i održavanje objekata iz gore spomenutih objekata obveza je korisnika, odnosno vlasnika.

Temeljem gore spomenutih zakonskih odredbi prilikom tehničkog pregleda građevine potrebno je uzorkovati, laboratorijski ispitati vodu za piće prema Naputku o obimu ispitivanja vode za piće prilikom tehničkog pregleda građevine kojeg je donijelo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Što je to monitoring vode za piće?

Monitoring vode za piće je bilo koje kontinuirano  uzorkovanje, laboratorijska analiza i općenito praćenje pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode za piće s ciljem zašte zdravlja pučanstva od bolesti koje se mogu prenijeti vodom ili im je uzrok pijenje vode.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće na temelju monitoringa i reprezentativnog broja uzoraka obuhvaća:

 • vodu na izvorištu prije procesa obrade i ako se direktno koristi kao voda za piće
 • vodu nakon procesa obrade, odnosno  dezinfekcije
 • vodu u spremniku vode za piće
 • vodu u razvodnoj mreži
 • vodu na mjestu potrošnje.

Kome je potrebno ispitivanje vode za piće?

Ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće obveza je:

 • svakog vodovoda u svrhu svoje samokontrole  

 • županije u svrhu monitoringa javne vodoopskrbe - Monitoringa vode za piće iz razvodne mreže  

 • svakog vodovoda u svrhu Monitoringu izvorišta vode namjenjenih javnoj vodoopskrbi

 • svake punionice vode u svrhu svoje samokontrole

 • građevinskog objekta za ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta ili uprabne dozvle (za tehnički pregled građevine)

 • subjekata u poslovanju s hranom - u uspostavi, provođenju i održavanju trajnih postupaka samokontrole temeljen na načelima HACCP sustava

Svaki građanim može temeljem narudžbenice naručiti i privatnu analizu bilo koje vode za piće (vode na slavini svoje kuće bilo da je voda iz vodovoda ili privatne cisterne(gustjerne), bunara i sl.

 

Gdje se mogu obratiti za ispitivanje vode za piće?

Ukoliko ste zainteresirani za mikrobiološko, senzorska, fizikalno i/ili  kemijsko ispitivanje voda iz dijelokruga rada Odjela, sve informacije možete dobiti radnim danom od 8 do16 sati na broj telefona 341-040 ili 341-045.

Ispitivanja se mogu ugovoriti sklapanjem ugovora (za periodične analize i kontrole), putem vlastite narudžbenice koja se dostavlja poštom, faksom, mailom ili osobno u Odjel za vode, te na temelju Zahtjeva za ispitivanjem koji se podnosi u Odjelu za vode.

Sklapanje ugovora o ispitivanju provodi se u Odjelu za pravne i kadrovske poslove, Dr. Ante Šercera 4A, Dubrovnik, radnim danom od 8 do 16 sati.

Prilikom ugovaranje potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • presliku obrtnice ili registracijskog lista

 • presliku deponiranih potpisa

 • pečat pravne osobe

 • potpisanu zadužnicu

Sve daljnje informacije o načinu obavljanja ugovorenih poslova možete dobiti u Odjelu za vode Službe za zdravstvenu ekologiju.