Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera

Sukladno članku 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  (Narodne novine br. 79/07,113/08, 43/09),  Republika  Hrvatska,  županije,  općine  i  gradovi,  odnosno  Grad  Zagreb  obvezni su osigurati  provođenje mjera  dezinfekcije,  dezinsekcije  i  deratizacije  (u  nastavku  teksta: DDD mjera) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. Isti su u obvezni osigurati provođenje stručnog nadzora nad DDD mjerama.

Stručni nadzor nad provedbom DDD mjera obuhvaća:

  • provjeru izvršenih aktivnosti u smislu otklanjanja uvjeta koji pogoduju prisustvu i održavanju infestacije štetnika,

  • provjeru stupnja infestacije  štetnika, 

  • Praćenje upotrijebljenih sredstava za suzbijanje štetnika,

  • način aplikacije insekticida i rodenticida,

  • evidentiranje ekoloških niša (mjesta koja pogoduju razvoju vektora zaraznih bolesti – kukci i glodavci),

  • prijedlog za korekciju (dopunu) DDD mjera u tijeku provedbe ako za to postoje opravdani stručni razlozi,

  • utvrđivanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u objektu i neposrednom okolišu,

  • sugeriranje mjera sanacije na temelju procjene rizika od moguće pojave vektora zaraznih bolesti,

  • informiranje i edukacija pučanstva,

 

Ovdje možete preuzeti Program mjera za DDD za 2022. godinu: