Odjel za okoliš

Čime se bavi Odjel za okoliš?

U sklopu Službe za zdravstvenu ekologiju Odjel za okoliš bavi se zaštitom zdravlja ljudi praćenjem stanja okoliša, epidemiološkim izvidima terena, suradnjom s nadležnim inspekcijama, te informiranjem i educiranjem drugih stručnjaka i javnosti. U sklopu svog rada Odjel obavlja slijedeća ispitivanja:

  1. Ispitivanje kakvoće mora za kupanje
  2. Ispitivanjem kakvoće otpadnih voda

1. Ispitivanje kakvoće mora za kupanje

Odjela za okoliš obavlja ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama prema Programu ispitivanja kakvoće mora u Dubrovačko – neretvanskoj županiji u sezoni kupanja (15.05. – 1.10.).

Program ispitivanja kakvoće mora za kupanje provodi se u cilju očuvanja i zaštite mora od onečišćenja u priobalju, prvenstveno radi zaštite zdravlja kupača. Rezultati ispitivanja koriste i u turističkoj promidžbi, što je osobito važno za dalji razvoj kvalitetnog turizma. Broj plaža/točaka ispitivanja određuje se proporcionalno duljini obale u Dubrovačko-neretvanskoj županiji a cilj je obuhvatiti što veći broj plaža na kojima se kupa veći broj kupača, te utvrditi izvore onečišćenja.

Kriteriji za ocjenjivanje kakvoće mora na plažama, kao i metode ispitivanja propisani su Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), koja je usklađena s Direktivom Europskog parlamenta 76/160/EEC iz veljače 2006. godine o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, Smjernicama za kakvoću mora za kupanje u Sredozemlju Mediteranskog akcijskog plana Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP) i kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Uredba propisuje standarde kakvoće mora za kupanje na plaži, granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja i druge značajke mora.

Najznačajniji indikatori onečišćenja mora fekalnim otpadnim vodama su mikrobiološki pokazatelji, pa njihovo prisustvo upućuje na potencijalni rizik od zaraznih bolesti. Mikrobiološko zagađenje na nekoj točki ispitivanja može jako varirati u vremenu, što ovisi o načinu ispuštanja otpadnih voda te o meteorološkim i hidrografskim uvjetima. Ispitivanja su provedena u 14-dnevnim intervalima, prema okvirnom planu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – Odjela za zaštitu mora i priobalja.

U svrhu pravovremenog informiranja javnosti o kakvoći mora za kupanje, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima, izrađena je mrežna programska aplikacija za unos, obradu i valorizaciju rezultata ispitivanja. Tako su javnosti dostupne ocjene kakvoće mora prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati se u bazu podataka upisuju odmah nakon završetka analize i mogu se pogledati na slijedećoj stranici:

http://www.izor.hr/kakvoca/kakvoca.html

Prema Uredbi o kakvoći mora od ove se godine na plažama u Hrvatskoj prati i profil kupališta, odnosno postojanje i održavanje pratećih sadržaja plaže, poput tuševa, sanitarnih čvorova ili eventualnih obližnjih kanalizacijskih ispusta. Objedinjeni podaci o čistoći mora od ovog ljeta poslužit će za popunjavanje informativnih ploča, koje bi se trebale nalaziti na svim plažama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Pored kvalitete mora, na tim pločama trebale bi se nalaziti i informacije o profilu plaže te o mogućim izvanrednim događajima na kupalištu, kao što je recimo pojava bujičnih potoka.

Gdje se mogu obratiti za ispitivanje kakvoće mora?

Ukoliko ste zainteresirani za ispitivanje kakvoće mora za kupanje sve informacije možete dobiti radnim danom od 8-16 sati na broj telefona 341-040 ili 341-045.

Ispitivanja kakvoće mora za kupanje mogu se ugovoriti sklapanjem ugovora (za periodične analize i kontrole), putem vlastite narudžbenice koja se dostavlja poštom, faksom, mailom ili osobno u Odjel za Okoliš, te na temelju Zahtjeva za ispitivanjem koji se podnosi u Odjelu za okoliš.

Sklapanje ugovora o ispitivanju ispitivanje kakvoće mora za kupanje provodi se u Odjelu za pravne i kadrovske poslove, Dr. Ante Šercera 4A, Dubrovnik, radnim danom od 8-16 sati.

Sve daljnje informacije o načinu obavljanja ugovorenih poslova možete dobiti u Odjelu za okoliš Službe za zdravstvenu ekologiju.

2. Ispitivanje kakvoće otpadnih voda

Odjel za okoliš obavlja ispitivanje kakvoće otpadnih voda u Dubrovačko neretvanskoj županiji.

Ispitivanja se provode prema Vodopravnoj dozvoli ili prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08).

Kome je potrebno ispitivanje otpadnih voda?

Ispitivanje otpadnih voda obvezno je za sve one subjekte kojima Hrvatske vode izdaju vodopravnu dozvolu u kojoj su navedeni parametri koji se trebaju ispitivati i učestalost uzorkovanja. Najveći broj naših komitenata su hoteli, vinarije, uljare, praonice automobila, autokampovi, praonice automobila i komunalna društva.

Gdje se mogu obratiti za ispitivanje kakvoće otpadnih voda?

Ukoliko ste zainteresirani za ispitivanje kakvoće otpadnih voda sve informacije možete dobiti radnim danom od 8-16 sati na broj telefona 341-040 ili 341-045.

Ispitivanja kakvoće otpadnih voda mogu se ugovoriti sklapanjem ugovora (za periodične analize i kontrole), putem vlastite narudžbenice koja se dostavlja poštom, faksom, mailom ili osobno u Odjel za Okoliš, te na temelju Zahtjeva za ispitivanjem koji se podnosi u Odjelu za okoliš.

Sklapanje ugovora o ispitivanju ispitivanje kakvoće otpadnih voda provodi se u Odjelu za pravne i kadrovske poslove, Dr. Ante Šercera 4A, Dubrovnik, radnim danom od 8-16 sati.

Sve daljnje informacije o načinu obavljanja ugovorenih poslova možete dobiti u Odjelu za okoliš Službe za zdravstvenu ekologiju.