Mikrobiologija

U sastavu Službe za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo dubrovačko-neretvanske županije djeluju 2 Odjela, Odjel mikrobiologije Dubrovnik sa 2 mikrobiološka tima, te Odjel mikrobiologije Korčula sa 1 mikrobiološkim timom. Odjelu Korčula je pripojen i mikrobiološki laboratorij Vela Luka sa dvoje djelatnika, koji je ranije predstavljao zasebnu organizacijsku jedinicu. Odjel u Dubrovniku je  organiziran podjelom u manje jedinice tzv. radilišta obzirom na specifičnosti rada i obrade različitih vrsta uzoraka (radilište za infekcije urogenitalnog sustava, probavnog sustava, respiratornog sustava i kože te primarno sterilnih uzoraka, te radilište serologije).

Od osnutka Zavoda 1996.g mijenjala se lokacija, veličina i opremljenost mikrobioloških laboratorija, te su sada Odjeli Dubrovnik i Korčula prikladno opremljeni suvremenom opremom i uređajima koji omogućuju adekvatan prijem pacijenata, obradu uzoraka i siguran rad u okviru svoje primarne zadaće odnosno obavljanja javno-zdravstvene i dijagnostičko-konzilijarne djelatnosti, striktno se držeći načela dobre laboratorijske prakse.

Priprema i čuvanje podloga i reagensa neophodnih u radu obavlja se u suvremeno opremljenim prostorijama Odjela za pripremu podloga i centralnu sterilizaciju koji organizacijski čine dio Službe za ekologiju no fizički su pridruženi dubrovačkom laboratoriju, što olakšava opskrbu i dostupnost materijala za dijagnostičke postupke. Na isti način je olakšana dispozicija i odvoz infektivnog materijala iz laboratorija.

Djelatnost Službe za mikrobiologiju je mikrobiološka dijagnostika čiji je krajnji produkt odnosno mikrobiološki nalaz rezultat timskog rada svih djelatnika u laboratoriju. Ona se zasniva na nizu sukcesivnih postupaka kojima se otkriva uzročna povezanost uzročnika i kliničke slike bolesti ili stanja (nosilaštva/ kolonizacije, rekonvalescencije, preboljene bolesti). Uzročnici bolesti mogu biti bakterije, virusi, gljive i protozoi, ali i višestanični paraziti, čiji se dijagnostički oblici otkrivaju mikroskopijom u uzorcima bolesnika. Uzorci koji se zaprimaju i obrađuju su humani materijali koji potječu od bolesnika i klinički zdravih osoba koje mogu biti kliconoše patogenih bakterija odnosno nosioci parazita u tjelesnim prostorima. U manjoj mjeri uzorci mogu biti i neživa okolina bolesnika, koji se obrađuju s ciljem otkrivanja izvora ili puta prijenosa infekcije.

Za ispravnu i svrsishodnu mikrobiološku dijagnostiku važno je slijediti jasne upute pri oduzimanju uzoraka bolesnika, kako bi uzorak bio prihvatljiv i kvalitetan za obradu, a nalaz relevantan i koristan za liječenje infekcije kod bolesnika. Obrada svih materijala traje ovisno o vrsti tražene pretrage od nekoliko sati do nekoliko dana, pri čemu se dijagnostičke metode razlikuju, a mogu biti izravne i neizravne. Izravne metode mogu biti sporije, konvencionalne uzgojne metode sa naknadnom identifikacijom  uzročnika, i testiranjem osjetljivosti patogenih bakterija na antimikrobna sredstva, ali i brze metode koje komercijalnim testovima otkrivaju uzročnika u uzorku, pri čemu se nalaz tumači u skladu sa simptomima bolesti odnosno kliničkom slikom. Važno je sve korisnike usluga, bolesnike i liječnike,  uputiti na striktno pridržavanje pravila o uzimanju uzoraka, što je navedeno u Smjernicama izdanim od HDKM te na stranicama Zavoda. Neizravne metode otkrivaju imunološki odgovor na traženog uzročnika te omogućuju potvrdu akutne bolesti, praćenje kliničkog tijeka i/ili ishoda liječenja.

Dijagnostika usmjerena na otkrivanje uzročnika infekcije pruža pomoć u odabiru ciljane terapije te utječe na racionalniji odnos prema korištenju antibiotika. Pri testiranju antimikrobne osjetljivosti laboratoriji koriste europske standarde koji su objedinjeni u dokumentu EUCAST, u koji se godišnje unose izmjene i novosti u interpretativnim kriterijima. Osim implementacije revidiranih preporuka, prihvaćenih dogovorom mikrobioloških stručnih društava, laboratoriji provode unutarnje i vanjske kontrole rada ( UK NEQAS EARS-Net) čime vrše redovitu provjeru kvalitete rada. Zadovoljenje sustava kvalitete te svih kriterija ocjenjivanja u provedbi unutarnjeg nadzora predstavljaju preduvjet za uspješno obavljanje svoje zadaće i postizanja očekivanih rezultata u radu Službe.

Odjel mikrobiologije Dubrovnik koji obavlja dijagnostiku za bolesnike OB Dubrovnik te koji ima veliki broj izolata iz primarno-sterilnih prostora i rezistentnijih izolata, uzročnika bolničkih infekcija, sudjeluje u praćenju rezistencije značajnih izolata  u sklopu djelovanja i rada Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike pri AMZH i Referentnog centra za praćenje rezistencije Ministarstva zdravstva.

Služba za mikrobiologiju obavlja i niz drugih poslova koji su navedeni u Uslugama, a također vrši mikrobiološki nadzor nad osobama koje su obveznici provedbe sanitarnog nadzora i korisnici djelatnosti Službe za epidemiologiju.

Administrativni rad u Službi za mikrobiologiju je u potpunosti informatiziran i kompletna arhiva o nalazima se od 2001.g. pohranjuje i trajno čuva na elektronskom mediju.