Služba za zajedničke poslove

 

Služba za zajedničke poslove utemeljena je Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 10.ožujka 2005.g.  Čine je 2 odjela koji obavljaju niže navedene poslove. U Službi je trenutno zaposleno 14 radnika.

Odjel za računovodstvo i financije
-    izrađuje financijske planove,
-    obračunava i fakturira zdravstvene usluge,
-    provodi nabavu roba, radova i usluga prema odobrenim zahtjevnicama,
-    obračunava i isplaćuje plaće i druga osobna primanja radnika,
-    obračunava i isplaćuje drugi dohodak po ugovorima,
-    pokreće mjere za naplatu potraživanja,
-    obavlja blagajničke poslove,
-    vodi poslovne i pomoćne knjige proračuna,
-    usklađuje potraživanja i obveze,
-    izrađuje periodične i godišnje obračune,
-    obavlja poslove računovodstvene kontrole i računovodstvenog izvješćivanja.

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
-    izrada nacrta odluka, općih i pojedinačnih akata, te ugovora iz djelokruga rada Zavoda,
-    zastupanje Zavoda pred sudovima i tijelima javne vlasti,
-    provođenje postupaka javne nabave,
-    provođenje mjera prisilne naplate,
-    provedba postupaka zapošljavanja, sklapanja ugovora o radu, vođenje postupaka za prestanak i
     otkaz ugovora o radu,
-    vođenje evidencija i obrada podataka o radnicima,
-    izrada prijedloga odluka i rješenja iz područja radnih odnosa,
-    stručna priprema sjednica tijela upravljanja, izrada odluka i zapisnika sa sjednica,
-    organizacija, dopreme i otpreme pošte,
-    sortiranje, arhiviranje i izlučivanje arhivskog gradiva,
-    održavanja prostora i opreme,
-    upravljanje voznim parkom Zavoda,
-    rad na telefonskoj centrali Zavoda,
-    zaštita na radu i protupožarna zaštita,
-    organizira poslove čišćenja poslovnog prostora Zavoda,
-    u suradnji s ravnateljem te po njegovom nalogu, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odjela.