Odjel za hranu

Čime se bavi Odjel za hranu?

U sklopu Službe za zdravstvenu ekologiju Odjel za hranu bavi se zaštitom zdravlja ljudi od bolesti koje se prenose hranom.  Prevencija bolesti podrijetlom iz hrane provodi se kontrolom mikrobiološke ispravnosti hrane iz maloprodaje i ugostiteljstva, kontrolom mikrobiološke čistoće subjekata koji posluju hranom (npr. ugostiteljski objekti ili objekti društvene prehrane), sudjelovanjem u epidemiološkim izvidima (npr. kod epidemija), edukacijama osoba koje rade s hranom („higijenski minimum“),  te informiranjem javnosti o rizicima iz hrane. Odjel također provodi navedene analize hrane za potrebe sanitarne inspekcije tijekom sanitarnog nadzora subjekata u poslovanju s hranom. 

Odjel obavlja slijedeća ispitivanja:

  1. Mikrobiološko ispitivanje hrane

  2. Kemijsko ispitivanje hrane

  3. Ispitivanje mikrobiološke čistoće radnog okoliša

  4. Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka

Odjel za hranu je ovlašteni službeni laboratorij za hranu i nalazi se u Upisniku službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje Ministarstva poljoprivrede (Upisnik).

Što znači „zdravstveno ispravna hrana“?

Pojam zdravstveno ispravne hrane podrazumijeva njenu neškodljivost za zdravlje i prikladnost  za konzumaciju. Prema Zakonu o hrani (NN 81/13) subjekti u poslovanju s hranom obavezni su stavljati na tržište hranu koja je sigurna za potrošača. 

Jedan od uvjeta zdravstvene ispravnosti hrane jest i njena mikrobiološka ispravnost. Mikrobiološki ispravna hrana jest ona koja udovoljava kriterijima sigurnosti hrane (ne sadrži patogene ni potencijalno patogene mikroorganizme) i kriterijima higijene u procesu proizvodnje (ne sadrži mikroorganizme koji ukazuju na higijenske propuste tijekom proizvodnje, u količinama koje su veće od propisanih). Kriteriji sigurnosti hrane i higijene u procesu proizvodnje definirani su Uredbom EZ br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Navedena Uredba uvedena je u naše zakonodavstvo kroz Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13). S ciljem lakšeg tumačenja mikrobiološke ispravnosti hrane Ministarstvo poljoprivrede donijelo i Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu (www.mps.hr).

Tko je odgovoran za zdravstvenu ispravnost hrane?

Prema važećim zakonskim propisima glavnu odgovornost za zdravstvenu ispravnost hrane snosi subjekt u poslovanju s hranom. Isti je dužan uspostaviti, provoditi i održavati trajni postupak  samokontrole temeljen na načelima sustava analize opasnosti i  kritičnih kontrolnih točaka (HACCP sustav). HACCP sustav omogućava prepoznavanje i kontrolu mikrobioloških, kemijskih i fizikalnih čimbenika, koji mogu biti štetni za zdravlje potrošača. Subjekt u poslovanju s hranom obavezan je u skladu sa Zakonom o hrani i Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07; NN 113/08; NN 43/09) provoditi redovitu godišnju mikrobiološku kontrolu hrane i kontrolu mikrobiološke čistoće objekata u kojima se radi s hranom.

Gdje se mogu obratiti za ispitivanje hrane?

Ukoliko ste zainteresirani za mikrobiološko i/ili kemijsko ispitivanje hrane i ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata, sve informacije možete dobiti radnim danom od 8-16 sati na broj telefona 341-040 ili 341-045.

Ispitivanja hrane i mikrobiološke čistoće mogu se ugovoriti sklapanjem ugovora (za periodične analize i kontrole), putem vlastite narudžbenice koja se dostavlja poštom, faksom, mailom ili osobno u Odjel za hranu, te na temelju Zahtjeva za ispitivanjem koji se podnosi u Odjelu za hranu.

Sklapanje ugovora o ispitivanju mikrobiološke ispravnosti namirnica i ispitivanje mikrobiološke čistoće provodi se u Odjelu za pravne i kadrovske poslove, Dr. Ante Šercera 4A, Dubrovnik, radnim danom od 8-16 sati.

Prilikom ugovaranje potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

  • Presliku obrtnice ili registracijskog lista

  • Presliku deponiranih potpisa

  • Pečat pravne osobe

  • Potpisanu zadužnicu

Sve daljnje informacije o načinu obavljanja ugovorenih poslova možete dobiti u Odjelu za hranu Službe za zdravstvenu ekologiju.