Školska medicina

Do 1997.g. integrirana zdravstvena zaštita školske djece, Odlukom o provedbi preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama koju je 03. rujna 1997. godine donio tadašnji ministar prof. dr. sc. Andrija Hebrang, 01. siječnja 1998. razdvaja se u preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu školske djece. Tom odlukom poslove provedbe preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i mladeži obavljaju doktori medicine – specijalisti školske medicine pri županijskim Zavodima za javno zdravstvo. Brigu o liječenju bolesne djece preuzimaju liječnici obiteljske medicine.

U ZZJZ Dubrovačko–neretvanske županije, u školskoj godini 2019/20, četiri tima školske medicine skrbe o 9756 školske djece upisane u osnovnim školama i 4251 u srednjim školama, te 2420 studenata. Na području Županije nalazi se 31 osnovna (matična) škola sa 42 područne, te 16 srednjih škola. 


Služba školske medicine na prostoru Županije organizirana je na sljedeći način:

 

  • Odjel za školsku medicinu Dubrovnik (2 tima)
  • Odjel za školsku medicinu Metković (1 tim)
  • Odjel za školsku medicinu Korčula (1 tim)
Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite školske djece:

1. Sistematski pregledi 

Sistematski pregledi se provode u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja. Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja prilagodbe.

1.1. Sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole

Obveza provođenja pregleda regulirana je zajedničkim zakonskim propisima Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva zdravstva.

U slučaju potrebe odgode upisa za jednu školsku godinu, upućivanja djeteta na opservaciju ili potrebe za posebnim oblikom odgoja i obrazovanja postupa se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktom.

Sadržaj i način provođenja liječničkog pregleda provodi se prema metodologiji stručno usuglašenoj u Hrvatskom društvu za školsku i sveučilišnu medicinu, a obuhvaća: uzimanje anamneze i heteroanamneze, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju i nalaz stomatologa (zubna putovnica) cjelovit somatski pregled, utvrđivanje psihomotornog razvoja, socijalne i emocionalne zrelosti, urin.

 1.2. Sistematski pregled u V razredu osnovne škole

Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja prilagodbe na predmetnu nastavu i pomoći kod ostalih problema mentalnog zdravlja. 

 1.3. Sistematski pregled u VIII razredu osnovne škole

Pregled obuhvaća prikupljanje anamnestičkih podataka i dokumentacije, somatski pregled te provođenje potrebnih dijagnostičkih postupaka u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja te najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja. Također se uzimaju anamnestički podaci o stavovima i rizičnim navikama, te razgovor s razrednikom i stručnom službom škole u svezi mentalnog zdravlja učenika.

1.4. Sistematski pregled u I razredu srednje škole

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja te rizičnih ponašanja i navika, kao i prilagodbe na srednju školu. Obzirom na sistematske preglede u VIII razredu osnovne škole, školski liječnik će procijeniti potrebnu širinu somatskog pregleda.

2. Cijepljenje

Provodi se prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, a uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija.

Razred Cjepivo Broj doza
Osnovna škola    
Upis u prvi razred Mo-Pa-Ru 1
I Polio 1
I DI-TE Za djecu koja su propustila prethodnu dozu
VI Hepatitis B 3 za djecu koja nisu cijepljena u predškolskoj dobi
VIII Di-Te, Polio 1

 

3. Probiri (screening) u tijeku osnovnog obrazovanja

Postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih se sumnja na neku bolest ili poremećaj.

Screening*                                      metoda                               vrijeme provođenja

3.1      Vid                                          Snellenove tablice                    III  raz.o.š.

3.1.1.  Vid na boje                           Ishihara tablice                          III raz o.š.        

3.1.2   Rast i razvoj                         Određivanje ITM                        III raz o.š

3.2.     Skolioza                                Test pretklona                            VI raz o.š.

3.2.1   Rast i razvoj                         Određivanje ITM                         VI raz o.š.

3.3      Sluh                                       Audiometrija                              VII raz o.š

3.4.     Rizični stavovi,navike         Intervju i anketiranje                 VIII raz o.š

           i ponašanje      

Navedeni screeninzi se provode samostalno, a isti su sastavni dio sistematskih pregleda u razredima u kojima je predviđen sistematski pregled.                                                                     

4. Savjetovanje

4.1. Savjetovališni rad

Prema psihosocijalnim indikacijama i programu rada savjetovališni rad odvija se u vremenu izdvojenom za savjetovanje po dogovoru u svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca, adolescenti, njihovi roditelji, staratelji. (prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr.) 

4.2. Konzultacije s profesorima i stručnim suradnicima škole

Provode se kao dio svakog sistematskog i drugog preventivnog pregleda u svrhu praćenja i zdravstvenog nadzora svih učenika, te prema indikacijama za svako dijete s poteškoćama i sl.

4.3. Aktivna skrb o djeci i mladeži sa kroničnim poremećajima zdravlja

Praćenje učenika koji boluju od kroničnih poremećaja zdravlja u odnosu na zdravstveno stanje i sposobnosti djeteta, te potrebne mjere zdravstvene zaštite u odgoju i obrazovanju kao i praćenje uspješnosti savladavanja školskog programa.

4.4. Skrb o djeci i mladeži sa rizicima po zdravlje

Uočavanje i prepoznavanje djece sa rizicima po zdravlje kao i djece i mladeži s poremećajima ponašanja. (bijeg od kuće, izbjegavanje nastave, sklonost ovisničkom ponašanju - konzumiranju alkohola, eksperimentiranju sa psihoaktivnim drogama, sklonost promiskuitetnom ponašanju,maloljetničkoj delikvenciji i dr.)

Provodi se individualni savjetovališni i zdravstveno-odgojni rad, suradnja sa stručnim službama škole, s obitelji djeteta ili adolescenta, te centrima za socijalni rad.

4.5. Skrb o učenicima s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju

Registracija i evidencija učenika koji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim komisijama zdravstva i prosvjete ili socijalne skrbi. Za svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola nužna je stalna suradnja sa stručnim službama škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja i sposobnosti djeteta, te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno obrazovnog programa.

5. Zdravrstveni odgoj

Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost, te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

METODE ZDRAVSTVENO – ODGOJNOG RADA:

  • predavanja
  • rad u malim grupama
  • parlaonice
  • intervju
  • tribine.

5.1 Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima

Osnovna škola I razred - Pravilno pranje zuba po modelu. (provodi medicinska sestra)

Osnovna škola III razred - Skrivene kalorije. (provodi medicinska sestra)

5.2. Osnovna škola V razred

Psihičke i somatske promjene u pubertetu i higijena. (provode liječnik i medicinska sestra u sklopu sistematskog pregleda)

5.3. Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima

Srednja škola I razred - Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje. (provodi liječnik)

Srednja škola II razred  - Zaštita reproduktivnog zdravlja. (provodi liječnik)

5.4. Zdravstveni odgoj za roditelje

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima u dogovoru sa školom, ali može i u manjim grupama po potrebi. Moguće teme psihičke i somatske promjene u pubertetu, adaptacija na školu, utjecaj medija na zdravlje djece, zdrave navike za zdrav razvoj djece, problemi u sazrijevanju, hiperaktivnost i druge poteškoće u razvoju, pušenje i druge ovisnosti i izbor zvanja (teme se dogovaraju, a ovise o potrebama škole i raspoloživom vremenu liječnika).

5.5. Zdravstveni odgoj za djelatnike škole

Rad na stručnoj izobrazbi prosvjetnih djelatnika u svrhu unaprijeđivanja rješavanja specifične zdravstvene problematike pojedinih učenika ili grupa učenika, rad na zdravim ponašanjima i zdravlju prosvjetnih djelatnika (učiteljska vijeća, stručni aktivi, također prema dogovoru i potrebama škole).

6. Zdravstvena i tjelesna kultura

6.1. Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog ili prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture, praćenje tjelesne spremnosti učenika.

6.2. Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti za prilagođeni program tjelesne i zdravstvene kulture onih učenika koji iz zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redoviti program.

6.3. Pregled prije započinjanja bavljenja sportskom aktivnošću u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja, sposobnosti i kontraindikacija za određenu vrstu sporta i sportska natjecanja u školskim sportskim klubovima.

7. Rad povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece dorasle upisu u osnovnu školu

Pregled i procjena psihofizičke sposobnosti učenika kod kojih učitelj ili roditelj primjećuje teškoće u savladavanju školskog gradiva ili same nastave u školi. Nakon ciljanog pregleda školskog liječnika i dodatne polikliničko – konzilijarne obrade, provodi se timska sinteza s ostalim članovima školskog Povjerenstva za procjenu psihofizičkog stanja djeteta, te nakon toga slijedi prijedlog o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja za učenika.