Ispitivanje kvalitete hrane

Mikrobiološko ispitivanje hrane provodi Odjel za hranu. U radu se primjenjuju slijedeći zakonski propisi:

 • Zakon o hrani (NN 81/13)
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)
 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13)
 • Uredba (EZ) 178/2002 Europskog parlamenta o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani
 • Uredba Komisije (EZ) 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07; 43/09)


(Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu); Ministarstvo poljoprivrede.


Hrana se ispituje na prisustvo sljedećih mikroorganizama:

 • Salmonella vrste  
 • HRN EN ISO 6579 Metoda za otkrivanje Salmonella spp. *
 • Listeria monocytogenes 
 • HRN EN ISO 11290-1 Metoda dokazivanja L. monocytogenes *
 • HRN EN ISO 11290-2 Metoda brojenja L. monocytogenes *
 • Enterobacteriaceae  
 • HRN ISO 21528-2 Metoda za detekciju i brojenje Enterobacteriaceae *
 • Escherichia coli 
 • HRN ISO 16649-2 Metoda brojenja beta-glukuronidaza pozitivnih E. coli *
 • Staphylococcus aureus    
 • HRN EN ISO 6888-1 Postupak brojenja koagulaza pozitivnih stafilokoka *
 • sulfitoreducirajuće klostridije
 • HRN ISO 15213 Metoda dokazivanja sulfitreducirajućih klostridija
 • kvasci i plijesni
 • HRN ISO 7954 Metoda brojenja kvasaca i plijesni pri 25 °C
 • aerobne mezofilne bakterije 
 • HRN EN ISO 4833 Metoda brojenja mikroorganizama pri 30 °C *

 (* metode iz područja akreditacije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007)


Kemijsko ispitivanje hrane

Odjel za hranu obavlja i kemijsko ispitivanje namirnica u svrhu kontrole kvalitete proizvoda. 

U sklopu ovog ispitivanja provodi se osnovna kemijska analiza:

 • određivanje vlage
 • određivanje suhe tvari
 • određivanje pepela
 •  određivanje stupnja kiselosti
 • određivanje bjelančevina
 • određivanje masti
 • određivanje ugljikohidrata 
 • određivanje energetske (kalorijske) vrijednosti