Kratkotrajno onečišćenje mora na Porporeli

Tijekom devetog ispitivanja kakvoće mora za kupanje prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Porporela u Dubrovniku uzorkovanog 09.09.2019. prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN 73/08 čl.23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Obzirom da uzorak mora na plaži Porporela u Dubrovniku zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.

Svi rezultati ispitivanja dostupni su na Kakvoća mora