Ispitivanje mikrobiološke kvalitete zraka

a)    Validacija pranja, čišćenja i dezinfekcije ventilacijskih sustava

Nakon čišćenja, pranja i dezinfekcije ventilacijskog sustava, zrak koji iz njega izlazi trebao bi biti jako čist. Utvrđivanje mikrobiološke kakvoće zraka iz ventilacijskog sustava provodi se pomoću air samplera MAS-100 (Merck ®).

Tehnika se provodi tako da se air sampler u kojeg se prethodno stavi podloga, postavi u blizini ventilacijskog otvora i ostavi određeno vrijeme potrebno da uzorkivač usiše potrebni volumen zraka kontroliranom brzinom usisa. Nakon toga, podloge se laboratorijski obrađuju (inkubiraju na odgovarajućoj temperaturi i nakon inkubacije se broje porasle kolonije).

 

Slika 1. Automatski uzorkivač zraka MAS-100 s mikrobiološkom podlogom

 

b)   Rutinska kontrola zraka

Bakterije i plijesni, te njihove spore mogu biti prisutne u zraku u vidu aerosola i sitnih kapljica, koje mogu lebdjeti zrakom čak do 16 sati, dok se ne istalože na površinama. Neke od njih mogu uzrokovati izravnu bolest kod ljudi (npr. u bolnicama) ili mogu zagaditi razne proizvodne površine ili hranu, te na taj način učiniti je zdravstveno neispravnom.  Primjerice, visoka koncentracija spora plijesni u pekarnicama može značajno smanjiti rok trajnosti proizvoda, a prisustvo mikroorganizama u zraku povezuje se s nastankom „Sindroma bolesne zgrade“ (eng. Sick Building Syndrome).  

Zato je važno rutinski kontrolirati koncentraciju bakterija i plijesni u zraku, kako bi spriječili utjecaj na ljudsko zdravlje, hranu, te druge površine.