Biologija komaraca

Slika 1. Životni ciklus komarca

 

U svijetu je opisano oko 3300 vrsta komaraca (lat. Culicide), dok je u Hrvatskoj do sada pronađeno 50 vrsta. Poznati su kao molestanti ili napasnici koji nas ometaju u svakodnevnim aktivnostima. Osim molestiranja značajan problem je što su vektori mnogih zaraznih bolesti kod ljudi (malarija, denga, groznica Zapadnog Nila, Zika, filarijaza) ali i životinja.

Komarci su mali, dugonogi, nježno građeni insekti, lako lomljivog tijela duljine 1,6-12,5 mm. Krila su im uska i duga, a u mirovanju se preklapaju jedno preko drugog i prekrivena su sitnim prozirnim ljuskicama. Kod nekih vrsta ljuske su grupirane i stvaraju pjege na krilima. Usni organ prilagođen je za bodenje i sisanje krvi. Rilo je dugo, građeno za lako uvlačenje kroz pore kože i sisanje krvi.

Tri najvažnija roda komaraca prenosnika zaraznih bolesti su Aedes, Culex i Anopheles.

Aedes

Komarci roda Aedes su srednje veličine, s bjelkastim ili zlatastim šarama na tijelu i zatku. Na nožnim člancima vidljivi su bijeli prstenovi. Vrlo su agresivni i često mijenjaju svoje stanište te se lako šire. Prezimljuju u stadiju jaja čekajući povoljne uvjete za razvoj. Ovisno o vrsti razvijaju se u poplavljenim livadama, šumama, bočatoj vodi u škrapama uz more te na različitim mjestima na kojima se zadržava voda. Ženke žive duže od mužjaka, a bodu već 2-3 dana nakon napuštanja vodene faze života (slika 1). Godišnje mogu imati i do 17 generacija. Tijekom života ženka položi 300-345 jaja.

Invazivni komarci u Europi spadaju u rod Aedes i lako se adaptiraju na okoliš koji su ljudi izmijenili, npr. polažu jaja u odbačenim kantama, gumama, hrane se na velikom broju domaćina i preživljavaju u europskoj klimi. Najinvazivnije vrste su azijski tigrasti komarac (Aedes albopictus), komarac koji prenosi žutu groznicu (Aedes aegypti) i Aedes japonicus.

Culex

Komarci ovoga roda bodu čovjeka i životinje. Legu se u svim vrstama voda, bez obzira na njihovu čistoću. Ženke polažu jajašca u vode potoka, jezera i bazena, u bačve s kišnicom, kanale, septičke jame, zapravo u sve vrste voda stajaćica. Godišnje obično imaju 7 - 8 generacija. Ženke prežive hibernirajući (u stadiju mirovanja), skrivene u stanovima, štalama ili podrumima zgrada. Mogu biti aktivni i zimi ako je temperatura iznad 15 oC, a ima vode za razvoj.

Culex pipiens je najrasprostranjenjija vrsta ovoga roda, nalazimo ga na svim kontinentima i na svim staništima i do 200 m nadmorske visine. Sivo-smeđe su boje, s crnim ljuskicama na krilima, crnih nogu, a na kolutićima zatka su svijetle transverzalne pruge. Ovaj komarac prenosi groznicu Zapadnog Nila. 

Anopheles

Opisano je preko 100 vrsta roda Anopheles. Ženke jajašca polažu samo u čiste vode stajaćice: rubove potoka, jezera, razne lokve, cisterne (gusterne), bačve s kišnicom itd. Godišnje imaju 4 - 8 generacija što ovisi o klimatskim uvjetima. U potrazi za krvnim obrokom ženke se kreću oko 2 - 3 km, ali mogu migrirati i preko 7 km. Aktivniji su noću, a pred zoru traže sklonište. Za anofelese je karakteristično da se nakon uzimanja krvi uvijek odmaraju na zidovima unutar objekta. Prezimljuju kao odrasli insekti skriveni u kućama ili štalama. Vektori su malarije pa ih često nazivaju malarijski komarci.

Slika 2. Morfološke razlike između rodova Anopheles, Aedes i Culex (prema Bruce-Chwatt, 1985.)

Razvojni ciklus komaraca

Životni ciklus  komaraca ima dvije faze: zračnu i vodenu (akvatičnu).

Za razvoj komaraca potrebna je voda. Ženke polažu jajašca na površinu vode ili na raslinje uz rub vode, ili ostavljaju jajašca na površinama koje će naknadno biti poplavljene. Nastanjuju čiste vode, ali i one vrlo zagađene, od velikih do najmanjih mjesta, npr. privremeno poplavljena područja rijeka i potoka, bare, septičke jame, brodice, kante, vaze za cvijeće na grobljima, rabljene gume na otvorenome (npr. kod vulkanizera ili uz karting staze), duplje stabala i drugo.  

Neke vrste (Culex, Anopheles) mogu prezimiti kao oplođene ženke ili kao jajašca (Aedes) vrlo otporna na isušivanje i niske temperature. U najpovoljnijim uvjetima dostupne hrane i temperature vode 20-25 oC, vodena faza završi se za manje od tjedan dana. Odrasli komarci Aedes obično lete na kraće udaljenosti i žive pod idealnim uvjetima 3-4 tjedna.  Nakon krvnog obroka ženke se odmaraju na tamnim mjestima (u kući ili izvan) i mogu izleći 100-150 jaja svaka 3 dana, dok god žive.

Preobrazba komaraca teče u četiri stadija (slika 1): jajašce, ličinka (larva), kukuljica (pupa) i odrasli oblik (adult).

Jaja

Ženke polažu jaja na vodenim površinama (Anopheles, Culex), na rubovima vodenih površina ili na vlažnom tlu u lokvama (Aedes). Iz jaja koja se nalaze na vodenim površinama obično se brzo izlegu ličinke. Aedesova jaja koja se nalaze u malim količinama vode (rupe u stablima, kante) mogu ostati u stadiju spavanja do godinu dana ako voda presuši ali isto tako brzo se izleći kad ponovno dođu u kontakt s vodom, nakon kiše. Jaja komaraca (slika 3) su izduženo jajastog oblika, veličine do 1 mm. Neposredno nakon polaganja su bijelo – ružičasta, a potom za 1 do 2 sata potamne dobivajući karakteristične šare. Na osnovi tih šara mogu se odrediti jaja pojedinih vrsta anofelesa. Način polaganja jaja na površini vode također je karakterističan za pojedine vrste. Ženka tijekom života položi od 150 do 400 jaja ovisno o vrsti. Posljednja sezonska generacija komaraca jaja polaže na lišće, zemlju, mahovinu i na sva druga mjesta gdje se može očekivati proljetna voda. Jaja roda Aedes mogu prijeći suho razdoblje od više mjeseci bez ikakve opasnosti za daljnji razvoj.

 

Slika 3. Jaja komarca (povećanja 10 i 30 puta)

Ličinka (larva)

Ličinke u prvom stadiju imaju veličinu 1 mm i izlaze iz jaja na temperaturama iznad 14 0C.  Presvlače se tri puta povećavajući svoju veličinu na 8-12 mm (slika 4). Po položaju ličinke na površini vode gdje pomoću sifona primaju zrak također možemo odrediti o kojoj se vrsti radi. Ličinke se hrane otpacima biljnog i životinjskog podrijetla, algama, bakterijama i praživotinjama.

    Slika 4. Larve komaraca

Kukuljica (pupa) 

Nakon četvrtog stadija ličinka prelazi u kukuljicu (slika 5) koja po obliku nalikuje na zarez. Kukuljica se ne hrani, nego koristi zalihe koje su ostale iz prethodnih stadija ličinke.

   Slika 5. Kukuljice (pupe) komarca

Odrasli komarac (adult)

Nakon što kukuljici pukne hitinska kožica iz nje izlazi odrasli komarac (slika 6) koji se za vrijeme stadija kukuljice metamorfozirao u odraslu jedinku. Adulti komarca kako bi prikupili energiju traže obroke šećera od biljnih tekućina (nektar, uvelo voće i sl.). Osim toga, ženke trebaju i krvni obrok kako bi dobile proteine potrebne za razvoj jajašaca. Upravo taj dio je ključan za čovjeka, budući da ženke komarca mogu na taj način hraneći se krvlju unijeti uzročnike zaraznih bolesti u sebe. Nekoliko dana poslije, ženka može prenijeti tog uzročnika na novu žrtvu i zaraziti je te djelovati kao vektor (prenosilac) virusa, bakterija i drugih mikroorganizama.  Ženke Aedesa bodu i odmaraju se uglavnom na otvorenome, dok ženke Culex pipiensa (kućni komarac) i Anopheles bodu i odmaraju se uglavnom u zatvorenim prostorima.  Ženke se obično hrane krvlju nekoliko puta tijem svog životnog vijeka koji traje obično 3-4 tjedna.

  

Slika 6. Odrasli komarac

Više o komarcima možete pročitati na stranicama NZJZ "Andrija Štampar", Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, ZZJZ Osječko-baranjske županije, ZZJZ Međimurske županije, ZZJZ Koprivničko-križevačke županije.

 

                                                        Zoran Vrsaljko, dipl. sanit. ing.

                                                        mr. Ankica Džono Boban, dr. med. spec. javnog zdravstva

                                                        Mato Lakić, dr. med. spec. epidemiologije