Propisi o komarcima

Vezano uz provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te nadzora nad provođenjem tih mjera Republika Hrvatska je donijela Zakon do zaštitni pučanstava do zaraznih bolest („Narodne novine“ br. 79/07,113/08,43/09).

U navedenom Zakonu u člancima 4. i 5. navedeno je da su Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.


Godišnji program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti  donosi ministar zdravstva na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na temelju tog programa, godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje općine, grada, županije, odnosno Grada Zagreba, donosi općinski načelnik, gradonačelnik, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, a na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo.

 

MJERE DEZINSEKCIJE

U navedenome Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (u člancima 10. i 11.) navode se mjere dezinsekcije, način njihovog provođenja, tko ih sve smije provoditi, pravne i fizičke osobe koje su obvezne omogućiti provedbu tih mjera te tko provodi nadzor nad provedbom tih mjera.

Opće DDD mjere provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Dezinsekcija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode u cilju sprečavanja zadržavanja, razmnožavanja, smanjenja broja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i održavanja njihovog broja ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno – tehničkih uvjeta na površinama, u prostorima i objektima.

Pravne i fizičke osobe koje su korisnici objekata pod sanitarnim nadzorom obvezne su omogućiti provedbu dezinsekcije kao jednu od općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
Dezinsekciju kao opću mjeru provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne osobe ako udovoljavaju propisanim uvjetima.
Nadzor nad provođenjem općih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u nadležnosti je sanitarnih inspektora.

Iz gore navedenih mjera proizlaze sljedeći pravilnici:

  • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07)
  • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07, 76/12).

Mjere dezinsekcije za suzbijanje komaraca mogu biti larvicidne i adulticidne. Adulticidni tretman je skup, a uništava samo odrasle komarce, tako da neće polučiti potrebne rezultate,  jer preživljavaju ličinke iz kojih će se razviti odrasli komarac. Jedino se preporuča u slučajevima ogromnog broja komaraca no i tada ima kratkotrajni učinak.

 Slika 1. Adulticidni tretman priobalja
 

Puno bolja metoda je larvicidni tretman kojim se suzbijaju ličinke komaraca. U tu svrhu najčešće se koriste tabletice (prihvatljive za okoliš) u kojima se nalaze bakterije za uništavanje ličinki.

 Slika 2. Larvicidni tretman škrapa

Više o mjerama dezinsekcije pročitajte u članku NZJZ-a Primorsko-goranske županije.

 

                                                        Zoran Vrsaljko, dipl. sanit. ing.

                                                        Mato Lakić, dr. med. spec. epidemiologije

                                                        mr. Ankica Džono Boban, dr. med. spec. javnog zdravstva